Links for aljpy

aljpy-0.3.tar.gz
aljpy-0.4.tar.gz
aljpy-0.5.tar.gz