Links for apish

apish-0.0.1.tar.gz
apish-0.0.2.tar.gz
apish-0.0.3.tar.gz