Links for applib

applib-1.0.1.tar.gz
applib-1.1.0.tar.gz
applib-1.2.tar.gz