Links for ardec

ardec-0.0.1.tar.gz
ardec-0.0.2.tar.gz
ardec-0.0.3.tar.gz