Links for argon2

argon2-0.1.10.tar.gz
argon2-0.1.8.tar.gz
argon2-0.1.9.tar.gz