Links for arith

arith-1.0.0.tar.gz
arith-1.0.1.tar.gz
arith-1.0.2.tar.gz