Links for armapy

armapy-0.8.3.tar.gz
armapy-0.8.4.tar.gz
armapy-0.8.5.tar.gz